Blue Orange Green

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025!

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chính trị xã hội

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy

Người đăng: Nguyễn Chức Ngày đăng: 15:42 | 12/10/2020 Lượt xem: 419

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện chính trị vô cùng trọng đại của cách mạng nước ta. Sau 8 tháng thành lập Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng họp tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận Cương chính trị, thông qua Điều lệ Đảng, quyết định lập ra các cơ quan: Bộ Tổ chức kiêm giao thông, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động. Việc hình thành các bộ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của các ngành xây dựng Đảng - các cơ quan giúp Đảng trong tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng như: Ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận và Văn phòng. Do điều kiện hoạt động gặp phải nhiều khó khăn, thách thức lớn và tình hình cụ thể của cách mạng, sau 17 năm hoạt động, các đảng đoàn, các cơ quan chuyên môn và các chi bộ đặc biệt mới lần lượt chính thức thành lập theo Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 31/8/1947 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Nhưng trong thực tế, các hoạt động về công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận và văn phòng cấp uỷ đã được hình thành ngay từ giai đoạn vận động thành lập Đảng và gắn liền với sự ra đời của Đảng. Sự lớn mạnh, trưởng thành của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy gắn liền với lịch sử vẽ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự nghiệp cách mạng vinh quang của dân tộc Việt Nam.

90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng ( 01/8/1930-01/8/2020)

Công tác tư tưởng luôn được Đảng ta xác định là mặt trận quan trọng hàng đầu, đi trước, đi cùng và đi sau mỗi cao trào cách mạng. Chính vì vậy, ngay sau khi ra đời (1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã cho ấn hành tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Tài liệu này khi được phát hành đã gây dư luận rất lớn trong xã hội và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 01/8 đến tháng 10/1930 đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình trên khắp cả nước. Từ đó, ngày 01/8 trở thành mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. 90 năm qua, ngành Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Công tác Tuyên giáo đã giác ngộ, giáo dục, động viên, tập hợp lực lượng rèn luyện và tổ chức các phong trào quần chúng, biến lý tưởng và tư tưởng cách mạng thành sức mạnh của các cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Công tác Tuyên giáo đã tham gia huy động sức người, sức của phục vụ 9 năm kháng chiến chống Thực dân Pháp để làm nên chiến thắng Điên Biên phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”. Công tác Tuyên giáo cũng đóng vai trò rất lớn trong việc khơi dậy ý chí, sức mạnh tinh thần trong quần chúng nhân dân ở cả 2 miền Nam, Bắc với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược thông qua các phong trào thi đua với những khẩu hiệu tuyên truyền lay động lòng người, chuyển hóa thành sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam đưa đến thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất non sông về một mối, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, công tác Tuyên giáo đã tập trung phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác tuyên giáo góp phần quan trong trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và nhất là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; cổ vũ, động viên, khơi dậy và nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng tạo xã hội để tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử to lớn.

90 năm truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức, coi đó là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng đã quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông ngay sau khi thành lập Đảng đã khẳng định vai trò then chốt của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã quyết định lấy ngày 14-10 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể, Đảng ta đều có các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp, đi liền với đó là công tác tổ chức và cán bộ của Đảng phải tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà thực tiễn đặt ra. Các thế hệ làm công tác tổ chức được Đảng trực tiếp lãnh đạo, dìu dắt, đào tạo, trang bị về mục tiêu lý tưởng, về nhân sinh quan của người cộng sản, đã tạo nên sức sống mãnh liệt giúp cho những người làm công tác tổ chức dù ở hoàn cảnh khó khăn nào cũng vượt qua, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của cơ quan tham mưu, góp phần giúp cấp ủy các cấp xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vì vậy, trong suốt chặng đường lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ 310 đảng viên khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đến nay đã có hơn 5 triệu đảng viên. Thông qua hoạt động thực tiễn, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo nhân dân ta làm nên cuộc cách mạng tháng Tám lịch sử, giành độc lập tự do cho Tổ quốc; thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực ngoại xâm, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, mang lại những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

90 năm truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng, từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 15/10/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận.

Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng,  công tác Dân vận luôn là một bộ phận quan trọng, gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930-1945, từ hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng là Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Dân tộc thống nhất chống phát-xít Pháp – Nhật với tên gọi Việt Nam Độc lập đồng minh gọi tắc là Việt Minh, Đảng ta chỉ với khoản 3000 đảng viên đã vận động, tập hợp được sức mạnh của tất cả các tầng lớp nhân dân làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc (1945-1975), qua công tác dân vận đã vận động toàn quân, toàn dân quyết tâm chiến đấu, lao động, sản xuất, đồng thời tăng cường công tác địch vận, làm tan rã hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền, chống địch lập tề, lập ấp chiến lược; công tác dân vận đã động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, xung phong ra mặt trận, huy động hàng trăm ngàn dân công đi tiền tuyến vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí phục vụ các chiến dịch đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của lực lượng dân chủ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại để làm nên những chiến thắng vẽ vang mà cao điểm là thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ, thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Khi cả nước bước vào thời kỳ mới, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng đã vận động nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng và kéo dài, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với Lào, Campuchia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất họp từ 31/01 - 04/02/1977 tại TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất các tổ chức Mặt trận ở hai miền Nam Bắc thành tổ chức Mặt trận thống nhất duy nhất, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, cùng toàn dân khởi xướng sự nghiệp đổi mới với bốn nội dung "đổi mới chủ trương, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác". Trên cơ sở đó, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vượt qua khó khăn, phá thế bao vây cấm vận, tiếp tục phát triển. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng tiếp tục đổi mới công tác dân vận. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016) đã nhấn mạnh nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận trong xây dựng đảng, yêu cầu tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; giải quyết bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; kịp thời thể chế đường lối, chủ trương của Đảng phù hợp với lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tăng cường công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận của hệ thống chính trị.

72 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2020)

Từ ngày thành lập Đảng (03/02/1930) đến năm 1948, công tác Kiểm tra của Đảng được Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng nhưng chưa phân công cán bộ theo dõi và thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách, nhiệm vụ này do các cấp ủy và các tổ chức Đảng thực hiện. Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ban hành Quyết Nghị số 29-NQ/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, sau đó là Ban Kiểm tra của cấp ủy (nay là UBKT) được thành lập từ trung ương đến cơ sở. Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng từng bước phát triển, đội ngũ cán bộ ngày càng được củng cố, kiện toàn, hệ thống văn bản dần được hoàn thiện, tạo hành lang cho công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đạt hiệu quả, đấu tranh ngăn chặn tình hình tiêu cực trong Đảng, bộ máy Nhà nước; bảo vệ quan điểm, nguyên tắc của Đảng, củng cố tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Qua các kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ của UBKT các cấp đã có sự bổ sung, nhưng với tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”  và phương châm xử lý vi phạm “Công minh, chính xác, kịp thời”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ kiểm tra, công tác kiểm, giám sát của Đảng từng bước đi vào nền nếp, có chất lượng, phát huy tác dụng, hiệu quả tích cực; triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động tham mưu cho Đảng xem xét, giải quyết kịp thời những vụ việc bức xúc, nổi cộm; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội. 

Phát huy truyền thống của ngành, Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên định lập trường, quan điểm của Đảng; không ngừng rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Điều đáng tự hào là trong mọi thời kỳ cách mạng, dù trong thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước hay thời kỳ xây dựng đất nước và kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh; luôn hết lòng hết sức chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta có thể khẳng định: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật là truyền thống tốt đẹp của cơ quan kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp”.

90 năm truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2020)

Trong lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ngày 18/10 không phải là thời điểm khởi đầu công tác Văn phòng, bởi trên thực tế, hoạt động tác nghiệp mang tính chất văn phòng của đảng phải vào cuộc ngay, thậm chí trước ngày thành lập Đảng. Tuy nhiên, để có một cơ quan chuyên trách và một đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác văn phòng có đủ phẩm chất và năng lực để trở thành những cán bộ tham mưu, giúp việc, phục vụ cho các cấp ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng thì chỉ đến khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời từ ngày 14/10 đến cuối tháng 10-1930 thông qua Điều lệ Đảng, ban hành các án nghị quyết lập ra các cơ quan tham mưu giúp Đảng tập hợp lực lượng, lãnh đạo cách mạng thì ngày 18/10/1930 đánh dấu một mốc son, Đảng ta chuyên nghiệp hoá công tác Văn phòng và ngày đó  được Bộ Chính trị Khóa VIII chọn làm Ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy.

Cùng với sự phát triển của cách mạng, vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường và mở rộng, chức năng của văn phòng cấp ủy cũng ngày càng được hoàn thiện. Văn phòng cấp uỷ các cấp không ngừng trưởng thành, ngày càng thực hiện tốt hơn hai chức năng quan trọng là tham mưu giúp cấp ủy mà trực tiếp là giúp ban thường vụ và thường trực cấp ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy và phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy. Lịch sử 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp gắn liền với lịch sử của Đảng, lịch sử cách mạng của dân tộc. Bằng sự phấn đấu, hy sinh, trung thành, tận tuỵ, năng động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy các cấp đã có công lao đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn của dân tộc và của Đảng ta.

Dù ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, với những giai đoạn và mốc son lịch sử riêng biệt; song tựu chung lại, quá trình hình thành và phát triển các bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng là do yêu cầu lịch sử đặt ra, là một khối vận động thống nhất, không thể tách rời, gắn liền với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành, công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Kiểm tra của Đảng và Văn phòng cấp ủy không ngừng được củng cố và phát triển; hệ thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ trung ương đến địa phương ngày càng trưởng thành, đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Đảng bộ huyện Quế Sơn thành lập vào ngày 16/ 9/1930 - là bước ngoặc lịch sử đánh dấu sự chuyển biến toàn diện và sâu sắc của phong trào cách mạng huyện nhà. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, do yêu cầu của thực tiễn tình hình lãnh đạo, Đảng bộ huyện có những hình thức và phương pháp hoạt động phù hợp, đòi hỏi công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Kiểm tra và Văn phòng cấp uỷ cũng phải linh hoạt, sáng tạo để đáp ứng vai trò tham mưu, phục vụ Đảng bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà phong trào cách mạng yêu cầu, đảm bảo cho sự nghiệp cách mạng huyện nhà thành công.

Những ngày đầu, công việc mang tính chất tác nghiệp của các cơ quan xây dựng đảng được thực hiện bởi các đồng chí lãnh đạo cấp ủy. Về sau, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và sự lớn mạnh của Đảng bộ, các ban đảng, Văn phòng Huyện uỷ lần lượt ra đời và ngày càng trưởng thành cùng với lịch sử đấu tranh, xây dựng, kiến thiết quê hương của Đảng bộ và nhân dân Quế Sơn.

Với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp uỷ, trong 02 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những công tác mang tính nghiệp vụ đã được các thế hệ cán bộ Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Kiểm tra, Văn phòng Huyện uỷ thực hiện trong điều kiện, hoàn cảnh hết sức khó khăn, gian khổ, vừa tham mưu, phục vụ cấp uỷ lãnh đạo chiến đấu vừa trực tiếp chiến đấu bảo vệ căn cứ, vừa tham gia lao động sản xuất; đảm bảo thông tin liên lạc, bảo mật hồ sơ, tài liệu, cơ sở cách mạng…tất cả đều tuyệt đối trung thành, bất chấp sự hiểm nguy, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm thắng lợi, nước nhà thống nhất, các thế hệ cán bộ làm công tác đảng tiếp tục đi đầu trong việc học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tham mưu, phục vụ Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chính quyền, chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.     

Trong sự nghiệp đổi mới xây dựng quê hương Quế Sơn ngày càng giàu đẹp, các thế hệ cán bộ đã, đang và tiếp tục công tác trong các cơ quan đảng đã kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để làm tròn vai trò, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng ngày càng phát triển.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và 72 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng, là dịp để mỗi cán bộ, công chức đang công tác trong các ngành xây dựng Đảng tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử của mình, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, công chức các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, ra sức thi đua, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quế Sơn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Chính quyền điện tử

Ý kiến đóng góp

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000012984856

Hôm nay: 67448
Hôm qua: 88091
Tháng trước: 1331144
Số người đang Online: 1064
Tổng số: 12984856
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02353 885 089 - 02353 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)